NIC INSPIRE

MAQASID SYARIAH

Maslahah kehidupan berkisar pada lima elemen, iaitu pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta, terungkap dalam Maqasid Syariah. Calon didedahkan kepada ilmu Maqasid Syariah untuk memahami kandungan dan kelangsungan hidup untuk mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengetahuan tentang Maqasid Syariah adalah pra-syarat untuk mencapai ijtihad. Maqasid Syariah menyelusuri alasan perundangan, keputusannya, objektifnya dan tujuan sebahagian dan keseluruhannya, umum dan khusus, dalam pelbagai bidang dan bab. Selain itu, ia memungkinkan ahli hukum membuat rumusan bagi membantu dalam memahami, menentukan, serta melaksanakan keputusan. Pengetahuan mengenai tujuan Syariah adalah salah satu bukti kesahihan fiqah ahli hukum. Juga, pengetahuan ini menyumbang untuk memperoleh kemampuan mujtahid bagi menyeimbangkan antara kepentingan, kebaikan dan keburukan serta yang paling penting diutamakan daripada yang penting.

PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM

Pemikiran yang mendasari dan mendefinisikan peradaban sewajarnya difahami dalam melanjut dan memperkasakan tamadun itu sendiri. Pemikiran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti politik, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan dan akhlak, membentuk sahsiah ummah dalam keperihalan kehidupan yang pelbagai. Peradaban secara istilah merupakan ketamadunan serta keadaan bagi meningkatkan kemajuan kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa dan masyarakat.

MANUSKRIP DAN WARISAN ISLAM

Manuskrip sebagai suatu warisan Islam memuat dan menampilkan ciri-ciri peradaban yang seharusnya dikongsi oleh semua generasi. Mengenali dan memahami kandungannya semestinya merupakan suatu yang penting dalam mengangkat kehidupan semasa dan akan datang. Manuskrip adalah satu naskhah tulisan tangan yang sangat bernilai. Manuskrip Islam pula merujuk kepada karya yang bertulisan tangan, terutamanya dalam tulisan Arab, Jawi dan lain-lain. Ia dihasilkan sejak berkurun lamanya dalam pelbagai bahasa mengenai alam dan warisan peradaban Islam. Ilmu yang terakam dalam manuskrip Islam merangkumi pelbagai bidang.

PENGURUSAN HALAL, WAKAF DAN ZAKAT

Islam yang merangkumi segala segi bertujuan memartabatkan kehidupan menerusi cara yang selamat dan diredhai Illahi. Pengurusan halal, wakaf, zakat, dan sumber kewangan serta teknologi seharusnya berlangsung dalam keperihalan tersebut. Di samping itu, pengurusan wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam perbendaharaan negara kerana berupaya menyumbang dalam sektor kebajikan secara kekal dan berterusan. Ia juga mampu menjana pembangunan negara seperti pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, perubatan, keusahawanan dan sebagainya. Pengurusan zakat mempunyai banyak kepentingan dan kelebihan yang merangkumi pelbagai aspek seperti agama, politik, ekonomi dan sosial bukan sahaja kepada masyarakat Islam bahkan manusia seluruhnya. Pengurusan zakat secara efisien dan sistematik mampu melonjakkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan umat Islam. Di samping itu, pemanfaatan dana zakat secara optimum dapat meningkatkan kualiti dan potensi masyarakat terutamanya umat Islam. Graduan dalam bidang ini mempunyai peluang besar untuk bekerja dalam industri halal yang mempunyai potensi besar di seluruh dunia.